2

Laisvas
3 kamb. 45 m2 120 000
1
I ETAPAS Pastatyta Laisvų butų:2
2
II ETAPAS Statoma Laisvų butų:15
3
II ETAPAS Statoma Laisvų butų:24
4
I ETAPAS Pastatyta Laisvų butų:4
aa

Laisvų butų: 45
Etapas Namo nr. Butas Aukštas Kambariai Plotas m2 Kryptis Kaina, € Statusas
Statoma 2 15 2 1 28.17 Vakarai 46 000 Laisvas
Statoma 2 25 3 1 28.05 Vakarai 46 000 Laisvas
Statoma 2 35 4 1 27.91 Vakarai 44 000 Laikinai rezervuotas
Statoma 3 11 2 1 26.25 Pietūs 42 000 Laisvas
Statoma 3 20 3 1 25.93 Pietūs 42 000 Laisvas
Statoma 3 29 4 1 26.06 Pietūs 41 000 Laisvas
Pastatyta 1 10 2 2 44.52 Pietūs-Rytai 66 000 Laisvas
Pastatyta 4 10 2 2 44.52 Pietūs-Rytai 67 000 Laisvas
Statoma 2 10 2 2 39.35 Šiaurė-Rytai 53 000 Laikinai rezervuotas POPULIARIAUSIAS
Statoma 2 11 2 2 41.54 Pietūs-Rytai 64 000 Laisvas
Statoma 2 13 2 2 38.03 Vakarai 59 000 Laisvas POPULIARIAUSIAS 3.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 55.500€
Statoma 2 14 2 2 38.95 Vakarai 60 000 Laisvas 3.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 56.500€
Statoma 2 21 3 2 41.64 Pietūs-Rytai 64 000 Laisvas
Statoma 2 24 3 2 39.08 Vakarai 61 000 Laisvas
Statoma 2 31 4 2 41.34 Pietūs-Rytai 63 000 Laisvas
Statoma 2 39 4 2 38.56 Rytai 52 000 Laisvas
Statoma 3 1 1 2 44.94 Pietūs-Rytai 63 000 Laikinai rezervuotas
Statoma 3 9 2 2 42.34 Šiaurė-Rytai 60 000 Laisvas
Statoma 3 10 2 2 44.80 Pietūs-Rytai 68 000 Laisvas
Statoma 3 12 2 2 39.54 Pietūs-Vakarai 63 000 Laisvas
Statoma 3 13 2 2 38.42 Vakarai 60 000 Laisvas
Statoma 3 17 2 2 35.96 Rytai 53 000 Laisvas
Statoma 3 19 3 2 45.00 Pietūs-Rytai 69 000 Laisvas
Statoma 3 22 3 2 38.32 Vakarai 60 000 Laisvas
Statoma 3 26 3 2 35.87 Rytai 54 000 Laikinai rezervuotas POPULIARIAUSIAS
Statoma 3 27 4 2 42.18 Šiaurė-Rytai 60 000 Laisvas
Statoma 3 28 4 2 44.59 Pietūs-Rytai 67 000 Laisvas
Statoma 3 31 4 2 38.23 Vakarai 59 000 Laisvas
Pastatyta 1 24 3 3 53.42 Šiaurė-Vakarai 75 000 Laisvas
Pastatyta 4 15 2 3 53.56 Šiaurė-Vakarai 77 000 Laisvas 4.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 72.500€
Pastatyta 4 24 3 3 53.42 Šiaurė-Vakarai 76 000 Laikinai rezervuotas
Pastatyta 4 25 3 3 53.81 Šiaurė-Rytai 73 000 Laikinai rezervuotas
Statoma 2 12 2 3 51.31 Pietūs-Vakarai 78 000 Laisvas
Statoma 2 22 3 3 51.23 Pietūs-Vakarai 78 000 Laisvas
Statoma 2 26 3 3 54.02 Šiaurė-Vakarai 78 000 Laisvas
Statoma 2 32 4 3 51.18 Pietūs-Vakarai 77 000 Laisvas
Statoma 3 5 1 3 52.07 Pietūs-Vakarai 73 000 Laikinai rezervuotas
Statoma 3 6 1 3 53.97 Šiaurė-Vakarai 72 000 Laikinai rezervuotas
Statoma 3 14 2 3 52.07 Pietūs-Vakarai 79 000 Laisvas
Statoma 3 15 2 3 53.93 Šiaurė-Vakarai 78 000 Laisvas 4.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 73.500€
Statoma 3 24 3 3 53.78 Šiaurė-Vakarai 78 000 Laisvas 4.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 73.500€
Statoma 3 25 3 3 53.51 Šiaurė-Rytai 73 000 Laisvas
Statoma 3 32 4 3 51.88 Pietūs-Vakarai 78 000 Laisvas
Statoma 3 33 4 3 53.74 Šiaurė-Vakarai 77 000 Laisvas 4.500€ NUOLAIDA ➤➤➤ DABAR TIK 72.500€
Statoma 3 34 4 3 53.45 Šiaurė-Rytai 72 000 Laisvas
Pastatyta – įsikurkite jau dabar Statoma – pabaiga 2018 m. IV ketv.